*
U bezit reeds een jaarkaart? Geef dan hier uw nummer in.
 
 
Servicedesk 0800–757 5750
ma. t/m vr. 09:00 - 17:00 lokaal tarief
Waarheen?
duur
3 Nachten
 • 1 nacht
 • 2 nachten
 • 3 nachten
 • 4 nachten
 • 5 nachten
 • 6 nachten
zoek periode
Aankomst
Vertrek
vast
flexibel
Aantal personen | kamer
2 volwassenen,
0 kinderen
1 kamer

Kamer 1

Meerdere kamer en personen boeken

U kunt meerdere kamers boeken indien u zich inlogt en de code van de jaarkaart of de voucher, welke u bezit in uw proflel op te slaan.

 

 

Privacyverklaring website

 1. Inleiding

Bescherming van privacy van haar gasten is een belangrijke kernwaarde in de dienstverlening van Hotelbon. Om die reden gaan wij ook integer, transparant en zorgvuldig om met de aan onze in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Hotelbon verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Hotelbon verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Hotelbon, gevestigd aan de Buizerdlaan 2 te Nieuwegein is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot Hotelbon. Bereikbaar via info@hotelbon.nl

 1. Persoonsgegevens

Hotelbon verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Aanschaf Hotel Jaarkaart en/of Hotelbon

Indien u een Hotel Jaarkaart en/of een Hotelbon aanschaft gaat u een overeenkomst met Hotelbon aan. Hotelbon heeft hiervoor uw n.a.w gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en bankrekeningnummer nodig. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft afgesloten. Indien nodig kunnen wij u ook om aanvullende gegevens vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Op grond van de wet zijn wij verplicht om uw gegevens te bewaren.

Boeking- en verblijfsgegevens

Indien u een boeking wilt plaatsen met uw hotel jaarkaart of hotelbon kan dat via www.hotelbon.nl of telefonisch bij Hotelbon. Om de boeking te kunnen plaatsen heeft Hotelbon uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, of u 18 jaar of ouder bent, dag van vertrek en aankomst en uw betaling gegevens nodig. Eventueel kunnen wij om aanvullende gegevens vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of voorkeuren. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van uw toestemming, om u beter van dienst te zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden of dieetwensen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties voor commerciële doeleinden.

Hotelbon account
U dient voor een reservering een Hotelbon account aan te maken. Op die manier zijn reserveringen en informatie aanvragen bij een vervolgbezoek gemakkelijk te maken, aangezien wij u niet nogmaals om uw gegevens hoeven te vragen. U kunt hiermee ook tevens toestemming geven om een nieuwsbrief te ontvangen, waarin voor u de beste aanbiedingen staan. Daarnaast kunt u gemakkelijk uw historie inzien. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, woonplaats, telefoonnummers en e-mailgegevens. Deze persoonsgegevens worden in onze database bewaard. U kunt te allen tijde respectievelijk uw account en/of ontvangen van de nieuwsbrief opzeggen.

Website analyse
Hotelbon analyseert het bezoek op de Hotelbon website om de functionaliteiten van deze website te kunnen verbeteren. Via onze website worden de ‘analytics’ cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Het klikgedrag op de website is geheel geanonimiseerd. Bekijk voor meer informatie hierover het privacybeleid van Google, alsmede het privacybeleid van Google Analytics.

Indien u via de website een reservering plaatst worden uw boekingsgegevens opgeslagen in de statistieken van Hotelbon. Deze gegevens worden gebruikt om het toekomstig aanbod van Hotelbon te bepalen.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Hotelbon, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien u een boeking heeft gedaan bij een hotel, ontvangt het desbetreffende hotel uw persoonsgegevens vanuit Hotelbon. Ieder hotel is zelf verantwoordelijk hoe zij met de ontvangen persoonsgegevens omgaan. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van i-Deal betalingen.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerders van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van art. 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. Hotelbon maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

 1. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswisseling, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van (de minimaal benodigde gegevens van) uw identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en wij geven u daar ook een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.

Gegevenswisseling
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • U maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt
 • Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting wissen.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons heeft gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht om ons een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag ten alle tijden bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@hotelbon.nl. Hotelbon verstrekt de betrokkene zo snel als mogelijk de gevraagde gegevens. In ieder geval wordt u de informatie binnen een maand na ontvangst van het verzoek gegeven. Indien er meer tijd nodig is voor de behandeling van het verzoek, dan laat Hotelbon dit binnen een maand weten.

 1. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuist informatie bevat. Hotelbon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of links naar de websites van derden.

 1. Klachten

Als u vindt dat Hotelbon u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen.

 1. Overig

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Contact

Hotelbon Leisure BV
Buizerdlaan 2
3435 SB Nieuwegein

0347-329092

info@hotelbon.nl

Privacy Statement Hotelbon Leisure BV versie 1.0 juni 2024